Jak założyć księgę wieczystą

Jak założyć księgę wieczystą

29 czerwca, 2023 0 przez admin

Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe.

Księgi wieczyste zakłada się dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada się dla nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynkowych, a także dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Niemożliwe jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, dla której księga jest już prowadzona. Przykładowo, jeżeli dochodzi do podziału nieruchomości, dla nieruchomości wydzielanej jest tworzona nowa księga.

Dla założenia księgi wieczystej najczęściej nie prowadzi się odrębnego postępowania o samo założenie, księgę zakłada się w ramach postępowania, którego przedmiotem jest dokonanie w niej pierwszego wpisu, najczęściej właściciela nieruchomości. W takim przypadku stosuje się przepisy ogólne postępowania wieczystoksięgowego.

Stąd też wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.

W celu założenia księgi wieczystej trzeba skierować wniosek do sądu rejonowego. Właściwy jest sąd położenia nieruchomości. Należy wypełnić urzędowy formularz KW-ZAL (Wniosek o założenie księgi wieczystej) i zaznaczyć, jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy wniosek (np. gruntowej albo lokalowej) oraz czy nowa księga wieczysta będzie prowadzona dla nieruchomości, która zostanie wyodrębniona z innej księgi wieczystej, a także wskazuje się dokładne położenie nieruchomości.

W przypadku zakładania księgi dla nieruchomości gruntowej, wskazuje się oznaczenie i obszar działki ewidencyjnej, w tym dane takie jak numer obrębu oraz numer działki, a dla nieruchomości budynkowej albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla domu jednorodzinnego – dane dotyczące budynku. W przypadku zakładania księgi dla lokalu oznacza się przykładowo liczbę i rodzaj pomieszczeń w lokalu. Dodatkowo jednocześnie w księdze można dokonać innych niezbędnych wpisów, na przykład i zazwyczaj właściciela nieruchomości, a także praw czy obciążeń.

Opłata od wniosku o założenie księgi wynosi 60 zł, jednak najczęściej uiszczana jest łącznie z opłatą za dokonanie wpisu w księdze wieczystej – 200 zł za wpis właściciela nieruchomości. Do wniosku dołącza się niezbędne dokumenty takie jak umowa sprzedaży nieruchomości.

 

Artykuł sponsorowany