Podzielność majątkowa – co warto wiedzieć?

Podzielność majątkowa – co warto wiedzieć?

5 maja, 2023 0 przez admin

Podzielność majątkowa to pojęcie, które jest ważne w kontekście dziedziczenia, ale także w przypadku podziału majątku w trakcie rozwodu lub separacji małżeńskiej. Warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki z tego wynikają, a także jakie są różnice między poszczególnymi formami podziału majątku.

Podstawowe pojęcia

Podzielność majątkowa oznacza, że majątek wspólny małżeński lub dziedziczony można podzielić na części i przypisać je osobom zainteresowanym. Zazwyczaj podział ten dokonuje się w przypadku rozwodu, separacji małżeńskiej lub po śmierci jednego z małżonków.

Majątek, który jest podzielny, nazywa się majątkiem wspólnym lub majątkiem ułamkowym. To oznacza, że małżonkowie lub spadkobiercy posiadają udziały w całości majątku, a nie konkretne jego elementy. Podział ten może więc dotyczyć nie tylko nieruchomości, ale także ruchomości, samochodów czy pieniędzy na rachunkach bankowych.

Podział majątku w trakcie rozwodu

Podział majątku małżeńskiego w trakcie rozwodu jest jednym z najczęściej występujących przypadków podzielności majątkowej. W Polsce obowiązuje zasada, że majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa, a także posiadane w chwili jego zawarcia, stanowi majątek wspólny małżonków. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

Warto pamiętać, że podział majątku nie odbywa się automatycznie w momencie rozwodu. Małżonkowie muszą postarać się o jego dokonanie, a w przypadku braku porozumienia – sąd będzie musiał podjąć decyzję.

Podział majątku może być dokonywany na wiele sposobów. Najczęściej stosowanym jest podział w naturze, czyli przypisanie poszczególnych elementów majątku konkretnym osobom. Można też zdecydować się na podział równowartościowy, polegający na przypisaniu każdej ze stron równowartościowej części majątku.

Istnieje także możliwość podziału poprzez złożenie oferty, czyli zaoferowanie małżonkowi części majątku w zamian za rezygnację z roszczeń do pozostałych elementów. Należy jednak pamiętać, że oferta taka musi być opłacalna dla odbiorcy, a cena nie może być zaniżona w stosunku do wartości rzeczy.

Podział majątku w przypadku dziedziczenia

Podobnie jak w przypadku rozwodu, dziedziczenie może skutkować koniecznością dokonania podziału majątku. W tym przypadku mówimy o podziale spadku, czyli majątku pozostawionego przez zmarłego. Warto pamiętać, że spadek może być podzielny lub niepodzielny, co zależy od formy dziedziczenia.

W przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, majątek spadkowy jest podzielny. Spadkobiercy otrzymują równowartościowe udziały w całym majątku spadkowym.

W przypadku dziedziczenia testamentowego, czyli gdy spadkodawca sporządził testament, podział spadku może być różny. Spadkodawca może w testamencie wskazać konkretnych spadkobierców i przypisać im określone elementy majątku, co oznacza, że spadek jest niepodzielny.

Warto pamiętać, że spadkobiercy mają prawo do odrzucenia spadku lub jego części. W takim przypadku majątek zostaje podzielony między pozostałych spadkobierców lub zostaje przekazany na rzecz Skarbu Państwa.

Podział majątku w przypadku innych sytuacji

Podział majątku może mieć miejsce także w innych sytuacjach. Przykładem może być sytuacja, gdy małżonkowie posiadają odrębny majątek, a następnie decydują się na zawarcie umowy o wspólność majątkową. W takim przypadku majątek staje się wspólny i może zostać podzielony w przyszłości.

Podział majątku może mieć także miejsce w przypadku spółek cywilnych i jawnych. W tych przypadkach podział dokonuje się na podstawie umowy spółki lub w drodze orzeczenia sądu.

Podsumowanie

Podzielność majątkowa jest ważnym pojęciem, które ma zastosowanie w wielu dziedzinach prawa. W przypadku rozwodu czy dziedziczenia małżonkowie lub spadkobiercy mają prawo do podziału majątku. Podział ten może mieć różne formy, a jego dokonanie może wymagać uzgodnień między stronami lub decyzji sądu. Warto pamiętać, że podział majątku może mieć miejsce także w innych sytuacjach, np. w przypadku spółek cywilnych czy umowy o wspólność majątkową.

 

Autor: Patryk Wróblewski